lún
1. рет, тәртіп, жік, қатар, жүйе, жүлге
2. әрпіне қамтылған ‘昆仑’ -ға қараңыз

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I 侖 lún (1) 思 [think] 仑, 思也。 《说文》 (2) 自我反省检讨 [self examine] 浙江令人自反省者, 曰肚里仑一仑。 《新方言·释言》 II (1) 侖、 崘、 崙 lún (2) 见 昆仑 (Kūnlún) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: lun2 解释: 条理。  仑 拼音: lun2 解释: 见“昆仑”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — <它>  坨  鉈  跎  砣  酡  佗  陀  拕  舵  鸵  鴕  驼  駝  柁  鼧  紽  鮀  蛇  沱  铊  仑  纶  伦  轮  抡  沦  论  瘪  芲  <能> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — (參見 , ) …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (侖) lún (1) ㄌㄨㄣˊ (2) 条理、 伦次。 (3) 郑码: ODRR, U: 4ED1, GBK: C2D8 (4) 笔画数: 4, 部首: 人, 笔顺编号: 3435 …   International standard chinese characters dictionary

 • 仑头 — (侖頭, 仑头) 古國名。 在今 新疆維吾爾自治區 輪台 附近。 《史記‧大宛列傳》: “天子已業誅 宛 , 宛 小國而不能下, 則 大夏 之屬輕 漢 , 而 宛 善馬絕不來, 烏孫 、 侖頭 易苦 漢 使矣, 為外國笑。” 《漢書‧李廣利傳》作“輪臺”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仑菌 — (崙菌, 仑菌) 高大陡險貌。 《文選‧王延壽<魯靈光殿賦>》: “連拳偃蹇, 崙菌踡嵼, 傍欹傾兮。” 呂延濟 注: “皆屈曲高大傾側峻險貌。”崙, 一本作“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仑背乡 — 拼音: lun2 bei4 xiang 解释: 乡镇名。 属台湾省云林县。 东邻二仑乡, 西接麦寮乡, 南傍忠乡。 面积约五十八平方公里。 清康熙年间开始有人至此开垦。 因位置偏僻, 交通并不发达, 仅有公路和糖厂小铁路经过。 …   Taiwan national language dictionary

 • 仑琴 — 拼音: lun2 qin2 解释: 1. 人名。 (WilhelmKonard Roentgen, 西元1845~1923) 德国物理学家。 西元一九八五 年, 进行阴极射线管中的电流实验时, 发现了Χ射线。 一九○一年, 获第一届诺贝尔 物理学奖。 或译作“伦琴”、 “栾琴”。 2. 量词。 计算X射线和γ射线照射量的单位。 为英语roentgen的音译。 在标准状况下, 使一立方公分的空气产生一静电单位离子的辐射量。 物理学上的符号是R。 或译作“ 伦琴”、 “栾琴”。 …   Taiwan national language dictionary

 • 仑琴射线 — 拼音: lun2 qin2 she4 xian4 解释: 一种波长极短的电磁辐射。 见“爱克斯光”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • 昆仑 — 拼音: kun lun2 解释: 1. 山脉名。 见“昆仑山脉”条。 2. 山名。 见“昆仑山”条。 3. 古代泛指中南半岛南部及南洋群岛一带的居民。 为现今的马来人种。 见旧唐书·卷一九七·南蛮西南蛮传·林邑传。 4. 称皮肤黑的人。 晋书·卷三十二·后妃传下·孝武文李太后传: “时后为宫人, 在织坊中, 形长而色黑, 宫人皆谓之昆仑。 ” 5. 道家称头为“昆仑”。 见宋·张君房·云笈七签·卷十二·上部经。 …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.